راهکاری هوشمند برای سنجش سبک رهبری

ابزار سنجش سبک رهبری پانالیتیکس به شما کمک می‌کند تصویر شفافی از رفتارها و تمایلات خود در اجرای برنامه‌ها و ایجاد انگیزه در همکاران بدست آورید، و می‌توانید درباره نقاط قوت و ضعف‌های خود آگاهی مطلوبی بدست بیاورید تا رهبری موثرتر بر خود و دیگران باشید.

شناخت دقیق سبک‌رهبری غالب

تحلیل هایی که این سامانه روی رفتارهای شما انجام می دهد، به شما کمک می کند سبک های رهبری خود را شناسایی کنید، تا بتوانید برای اصلاح، بهبود یا تغییر آنها اقدامات لازم را انجام دهید و برای هر موقعیت رفتارهای متناسب با آن را بروز دهید.

سنجش شایستگی های رهبری ۳۶۰ درجه

ارزیابی ۳۶۰ درجه به شما کمک می کند شایستگی ﻫﺎی ﺧﻮد را در قالب رفتارهایی که ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﯿﺪ بررسی کنید، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد را ﺒﯿﻨﯿﺪ، نیازﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای و ﻧﻘﺎط ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮد را بپذیرید، ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و پیشرفت ﮐﻨﯿﺪ.

جلسات کوچینگ

پس از ارزیابی سبک رهبری و شایستگی ها با رویکرد 360 درجه، در جلسات کوچینگ با یکی از کوچ های تایید صلاحیت شده پانالیتیکس نسبت به تهیه برنامه توسعه فردی اقدام می کنید

راهکار سنجش سبک رهبری چگونه کارمی‌کند؟

۱. ثبت‌‌نام و تعیین ارزیابی کنندگان
۲. تکمیل پرسشنامه‌ها و دریافت گزارش سبک‌رهبری
۳. تکمیل پرسشنامه‌ها و دریافت گزارش ۳۶۰
۴. جلسه با کوچ
۵. تکمیل فرم برنامه توسعه فردی
۶. ارزیابی مجدد بعد از ۳ ماه

شایستگی‌‌هایی که در پانالیتیکس قابل سنجش هستند

Untitled-1-01

معرفی مربیانی که شما را همراهی خواهند کرد

دانلود نمونه گزارش‌های تولید شده توسط پانالیتیکس

هفت‌سنگ توسعه دهنده نرم‌افزار‌های تخصصی در حوزه منابع انسانی به منظور ایجاد آگاهی و شناخت عمیق شرکت‌ها، مدیران و تصیم‌گیران از سرمایه انسانی خود و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده در مورد زندگی کاری آنها است.