نرم‌افزار سنجش سبک رهبری

به کمک این فرم همکاران خود را برای دریافت اطلاعات سنجش سبک رهبری به ما معرفی کنید.

هفت‌سنگ توسعه دهنده نرم‌افزار‌های تخصصی در حوزه منابع انسانی به منظور ایجاد آگاهی و شناخت عمیق شرکت‌ها، مدیران و تصیم‌گیران از سرمایه انسانی خود و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده در مورد زندگی کاری آنها است.