نمونه گزارش ارزیابی ۳۶۰

شایستگی ها

مدیریت تعارضات

این شایستگی بیانگر این می باشد که فرد می بایست بتواند اختلافات، تقابل ها ، تنش ها و شکایات را به صورت عملی و سازنده پیش بینی و حل کند و به نتیجه برساند، همچنین مشکلاتی که در ارائه خدمات، پذیرش برنامه ها، اجرای سیاست ها و پیشنهادها وجود دارد را برطرف کند.

مصادیق این شایستگی

خودارزیابی

۵

۰