صفحه اصلیسبد خرید

سبد خرید

حراج!

ارزیابی شایستگی های متخصصان منابع انسانی طبق مدل SHRM

هزار تومان900,000.00

با رویکرد 360 درجه می توانید شایستگی های خود را طبق مدل SHRM ارزیابی کنید.

همچنین می توانید سطح مهارت ادراک شده در هر شایستگی توسط مدیر شما و همچنین افرادی که با آنها همکار هستید یا تحت سرپرستی شما مشغول به فعالیت حرفه ای خود هستند، ارزیابی کنید.

توضیحات

این مدل برای کمک به متخصصان منابع انسانی در موفقیت در نقش‌های فعلی خود و ایجاد نقشه راه برای پیشرفت شغلی طراحی شده‌ است.

این مدل صرف نظر از صنعت، جغرافیا، فرهنگ ها یا عوامل دیگر؛ فراتر از سطح شغلی، 9 شایستگی را در مدل شایستگی SHRM گنجانده است، که منعکس کننده حیاتی ترین شایستگی ها برای تمایز بین متخصصان منابع انسانی با عملکرد بالا و پایین است.

SHRM این مدل را توسعه داد تا به متخصصان منابع انسانی و سایرین درک روشنی از آنچه باعث موفقیت یک متخصص منابع انسانی می‌شود یا جایی که او نیاز به توسعه دارد را ارائه دهد.