نمایش یک نتیجه

ارزیابی شایستگی های متخصصان منابع انسانی طبق مدل SHRM

تومان600,000
با رویکرد 360 درجه می توانید شایستگی های خود را طبق مدل SHRM ارزیابی کنید. همچنین می توانید سطح مهارت ادراک شده در هر شایستگی توسط مدیر شما و همچنین افرادی که با آنها همکار هستید یا تحت سرپرستی شما مشغول به فعالیت حرفه ای خود هستند، ارزیابی کنید.