اخبار و مقالات مرتبط با منابع انسانی

ترندهای منابع انسانی

11 ترند منابع انسانی در سال 2023

در سال 2023 تغییرات زیادی در دنیای کار ایجاد شده است. همه گیری کرونا و تحول دیجیتال، فرهنگ کار را 4 سال به جلو برده و ارتباطات بین کارمند و کارفرما را دستخوش تغییر کرده است.
ما معتقدیم سال 2023، فرصتی برای تحول و تغییر ارزش جایگاه منابع انسانی ست. تا امروز، متخصصان منابع انسانی تلاش زیادی درجهت عبور سازمان ها از طوفان کرونا و متعاقب آن، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی کرده اند. به عبارت دیگر، منابع انسانی نجات بخش شرکت هاست، البته به شرطی که به اندازه کافی فعال باشد.

ادامه مطلب