سوگیری خودمحوری؛ چرا همه اعضای تیم فکر می‌کنند بیشترین کار را در گروه انجام داده‌اند؟

ممکن است همه ما در زندگی دچار سوگیری خودمحوری شده باشیم؛ اما اطلاعی از آن نداشته باشیم.  حتی اگر نام «سوگیری خودمحوری» را نشنیده باشید،...

ادامه مطلب